AfricanChopHousebyBenHon_27.JPG
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event164.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event157.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event3.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event37.jpg
       
     
AfricanChopHousebyBenHon_03.JPG
       
     
AfricanChopHousebyBenHon_33.jpg
       
     
AfricanChopHousebyBenHon_16.JPG
       
     
AfricanChopHousebyBenHon_07.JPG
       
     
AfricanChopHousebyBenHon_22.JPG
       
     
AfricanChopHousebyBenHon_23.JPG
       
     
AfricanChopHousebyBenHon_37.jpg
       
     
AfricanChopHousebyBenHon_21.JPG
       
     
AfricanChopHousebyBenHon_08.JPG
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event7.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event21.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event26.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event30.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event36.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event50.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event58.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event62.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event65.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event68.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event72.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event73.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event77.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event78.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event79.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event80.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event82.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event88.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event101.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event111.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event126.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event136.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event146.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event151.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event86.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event92.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event93.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event94.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event95.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event96.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event97.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event99.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event100.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event101.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event102.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event103.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event104.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event105.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event106.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event107.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event108.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event109.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event110.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event111.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event112.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event113.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event114.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event115.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event116.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event117.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event118.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event119.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event120.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event121.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event122.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event123.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event124.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event125.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event126.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event127.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event128.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event129.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event130.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event131.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event132.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event133.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event134.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event136.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event137.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event138.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event139.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event140.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event141.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event142.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event144.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event145.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event146.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event148.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event149.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event151.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event152.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event153.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event154.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event155.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event156.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event158.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event159.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event160.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event162.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event163.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event165.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event168.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event169.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event170.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event171.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event172.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event173.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event174.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event175.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event176.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event177.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event178.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event179.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event180.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event181.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event182.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event183.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event185.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event187.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event188.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event189.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event190.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event191.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event192.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event194.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event195.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event196.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event198.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event199.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event200.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event201.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event202.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event204.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event206.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event207.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event208.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event209.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event211.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event212.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event213.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event214.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event215.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event216.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event217.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event218.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event220.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event221.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event223.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event224.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event226.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event230.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event233.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event234.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event235.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event236.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event237.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event238.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event239.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event240.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event241.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event242.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event243.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event244.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event245.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event246.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event247.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event248.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event249.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event250.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event251.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event252.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event253.jpg
       
     
       
     
       
     
African Chop House Celebrates John Akomfrah

In Celebration of legendary artist, John Akomfrah's latest exhibition, "Signs of Empire", which opened at The New Museum, ACH, took an opportunity to celebrate African culture, including his own Ghanaian with good food, good music and good people.

AfricanChopHousebyBenHon_27.JPG
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event164.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event157.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event3.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event37.jpg
       
     
AfricanChopHousebyBenHon_03.JPG
       
     
AfricanChopHousebyBenHon_33.jpg
       
     
AfricanChopHousebyBenHon_16.JPG
       
     
AfricanChopHousebyBenHon_07.JPG
       
     
AfricanChopHousebyBenHon_22.JPG
       
     
AfricanChopHousebyBenHon_23.JPG
       
     
AfricanChopHousebyBenHon_37.jpg
       
     
AfricanChopHousebyBenHon_21.JPG
       
     
AfricanChopHousebyBenHon_08.JPG
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event7.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event21.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event26.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event30.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event36.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event50.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event58.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event62.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event65.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event68.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event72.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event73.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event77.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event78.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event79.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event80.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event82.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event88.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event101.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event111.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event126.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event136.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event146.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event151.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event86.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event92.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event93.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event94.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event95.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event96.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event97.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event99.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event100.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event101.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event102.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event103.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event104.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event105.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event106.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event107.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event108.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event109.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event110.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event111.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event112.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event113.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event114.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event115.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event116.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event117.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event118.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event119.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event120.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event121.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event122.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event123.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event124.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event125.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event126.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event127.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event128.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event129.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event130.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event131.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event132.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event133.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event134.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event136.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event137.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event138.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event139.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event140.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event141.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event142.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event144.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event145.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event146.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event148.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event149.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event151.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event152.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event153.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event154.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event155.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event156.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event158.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event159.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event160.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event162.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event163.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event165.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event168.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event169.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event170.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event171.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event172.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event173.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event174.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event175.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event176.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event177.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event178.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event179.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event180.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event181.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event182.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event183.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event185.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event187.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event188.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event189.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event190.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event191.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event192.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event194.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event195.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event196.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event198.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event199.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event200.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event201.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event202.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event204.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event206.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event207.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event208.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event209.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event211.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event212.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event213.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event214.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event215.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event216.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event217.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event218.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event220.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event221.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event223.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event224.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event226.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event230.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event233.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event234.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event235.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event236.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event237.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event238.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event239.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event240.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event241.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event242.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event243.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event244.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event245.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event246.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event247.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event248.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event249.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event250.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event251.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event252.jpg
       
     
20180616 - African Chophouse - John Akomfrah Event253.jpg
       
     
       
     
African Chop House Celebrates John Akomfrah

In Celebration of legendary artist, John Akomfrah's latest exhibition, "Signs of Empire", which opened at The New Museum, ACH, took an opportunity to celebrate African culture, including his own Ghanaian with good food, good music and good people.